top of page

PERSONVERNERKLÆRING FOR FOLLO BILFORMIDLING AS

Sist endret: 12.04.2021

 

Denne personvernerklæringen gjelder for Follo Bilformidling AS.

Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor. 

 

1. Hvem vi behandler personopplysninger om

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

• Privatkunder

• Kontaktpersoner hos virksomhetsklienter

• Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere

• Andre personer som er omtalt i saksdokumenter vi får tilgang til

• Besøkende på vår nettside

 

2. Hvorfor behandler vi personopplysninger

Nedenfor har vi gitt en oversikt over hvorfor vi behandler inn personlig informasjon.

Gjennom din personlige informasjon holder vi oversikt over alle kundeforhold, vi kan forbedre våre tjenester, gi deg som kunde bedre oppfølgning samt sørge for en raskere service.

 

Videre er vår hensikt å:

 • Gi deg etterspurt informasjon.

 • Forbedre våre tjenester og service

 • Sørge for en enkel korrespondanse mellom oss og deg

 

For det tilfelle du gir oss ditt samtykke kan vi også bruke din personlige informasjon til å:

 • Gjennomføre kundeundersøkelser

 • Sende deg informasjon om kampanjer eller tilbud

 • Sende deg informasjon om neste EU-kontroll eller annen viktig informasjon om ditt kjøretøy

 3. Hvilke personopplysninger samler vi inn?

I utgangspunktet har vi mottatt all informasjon om deg – av deg. Dette kan være e-post fra deg, skjema eller telefonsamtale.

 

Slike opplysninger kan omfatte:

 • Navn

 • Adresse

 • Telefonnummer

 • Personnummer

 • E-postadresse

 • Bakgrunnen for din henvendelse

 • Kjøpsinformasjon.
   

Listen er ikke uttømmende.

4. Lagring av dine opplysninger

Alle opplysninger vi mottar lagres for et gitt tidsrom. Hvor lenge vi lagrer din informasjon avhenger av formålet.

 • Informasjon vi mottar før avtale signeres oppbevares i 5 år.

 • Informasjon vi mottar som følge av våre biler og tjenester, reklame eller salgstjenester oppbevares i 5. år.

Opplysninger som vi er lovpålagt å beholde om deg vil bli beholdt

4.1 Lagring og oppbevaring av dokumenter

Vi oppbevarer dokumenter i 5 år etter at oppdraget er avsluttet.

Lagring i det angitte tidsrommet er vurdert som nødvendig av hensyn både til deg og for vår egen del, siden det i ettertid kan komme opp spørsmål eller en tvist hvor den informasjonen som er lagret på en sak igjen kan bli aktuell, som f.eks. reklamasjonskrav.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining, jf. den legitime interessen angitt over) og GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), jf. personopplysningsloven (ny 2018) § 11. 

4.2 Fakturering

For privatkunder, benyttes personens private postadresse for utsendelse av faktura.

Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) for virksomhetskunder og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendige for å oppfylle avtalen med den registrerte) for privatkunder.

 

4.3 IT-drift og sikkerhet

Personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer vil kunne være tilgjengelige for oss eller for våre leverandører i forbindelse med oppdateringer av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 f (interesseavveining, jf. vår legitime interesse knyttet til nevnte aktiviteter) og vår rettslig forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. GDPR artiklene 32 og 6 nr. 1 bokstav c.

 

4.4 Markedsføring

Vi sender ut nyhetsbrev til e-postadresser som er registrert som våre kunder og som har samtykket til å motta nyhetsbrev.

Slik markedsføring bygger på samtykke fra deg, jf. markedsføringsloven § 15(1) og GDPR artikkel 6 nr. 1 a.

 

5. Hvem deler vi med?

Vi kan komme til å dele din personlige informasjon med våre partnere for å sørge for at vårt tilbud og service ovenfor deg forbedres. Til orientering vil vi sikre at også våre partnere beskytter dine opplysninger på lik linje med oss.

Vi deler dine opplysninger med selskaper som leverer tjenester for oss, herunder:

 • Google

 • Statens vegvesen

 • It-firma Wix.com

Videre kan vi dele personopplysninger med våre andre selskaper og overføre dette til tredjepart ved eventuell fusjon eller annen omorganisering.

 

Personlige opplysninger vil også bli gitt til offentlige myndigheter så fremt dette er forpliktet i henhold til lov. Vi vil gi deg beskjed dersom slik informasjon blir gitt.

Ved eventuelle rettslige tvister kan også din personlige informasjon gis bort for det tilfelle dette anses å være nødvendig for å sikre våre rettigheter, løse tvister, avdekke svindel eller sikre våre brukere.

 

6.  Dine rettigheter

Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger imidlertid av omstendighetene.

 

6.1 Trekke samtykke tilbake

Dersom du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser ved å inkludere en link til avregistreringsskjema i hver enkelt henvendelse.

Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake med henblikk på denne behandlingen ved å rette en henvendelse til oss om dette.

 

6.2 Be om innsyn

Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, såfremt annet ikke er oss lovpålagt. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

6.3 Be om retting eller sletting

Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger om deg.

 Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn. 

 

6.4 Dataportabilitet

I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss for å få disse overført i et maskinlesbart format til et annet bilfirma. Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til det andre firmaet.

 

6.5 Klage til tilsynsmyndigheten

Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. 

 

6.6 Sikkerhet

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk, og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet. 

 Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til de personer hos oss som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver. 

Vi har vedtatt interne IT-retningslinjer, og vi foretar jevnlig opplæring av ansatte med hensyn til sikkerhet og bruk av IT-systemer.

7 Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

 

8. Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring eller du vil utøve dine rettigheter, kan du ta kontakt med oss.

Ved eventuelle forespørsler eller klager bes du sende oss en e-post til post@follobilformidling.no

bottom of page